ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ DERNEĞİ’NE

ASIL ÜYE OLABİLMEK İÇİN İSTENENLER:

Asıl üye olarak başvuracak tüzel veya gerçek kişiler için;

1- Dernek tarafından hazırlanmış olan ve Dernek Genel Kurulunca kabul edilecek/edilen “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kuralları”na uymayı kabul ettiğini de bildiren imzalı başvuru formununun teslim edilmesi,

2- Başvuru formuna ek olarak, durumlarına uygun olan aşağıdaki belgelerin eklenmesi, gerekmektedir.

 

  1. A) Tüzel kişilerden istenen belgeler;

* Giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin peşin olarak ödendiğini gösteren belge. Giriş ödentisi, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru sırasında alınır; yıllık aidat, içinde bulunan ay dahil yıl sonuna kadar hesaplanır. (Örneğin mart ayındaki başvuru için 10 aylık aidat hesaplanacaktır)

2019 için:

- giriş ödentisi 1.000.-TL’dir

- aylık aidat 100.-TL’dir

* Kanuni temsilcisine ait 1 adet vesikalık resim,

* Kanuni temsilcisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Tüzel kişinin derneğimize üye olması ve derneğimizde temsili konusunda yetkili organlarında alınmış karar veya yukarıdaki ifadeyi içeren bir yazı ile buna ilişkin imza sirküleri vb. belgeler,

* Durumlarına uygun olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

- Yetkilendirilmiş olan Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden, yetki belgesi fotokopisi,

- Yetkilendirme için başvurmuş, ancak henüz sonuçlanmamış olan şirketlerden, başvuru yazısının fotokopisi veya imzalı beyan, (yetki belgesi alındığında fotokopisi gönderilecektir)

- Enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb. konularda çalışan, malzeme üreten, satan, cihaz-sistem kuran, eğitim, etüt-proje, danışmanlık hizmetleri veren veya uygulamalarında bulunan, bu konularda kredi, fon, hibe, finans sağlayan banka ve finans kurumları ile kamu ve özel sektöre mensup olup, yukarıda belirtilen hak ve sorumluklara sahip kurum, kuruluş, şirket, meslek odaları, dernekler, vakıflar medya kuruluşlarından, durumlarını gösteren belge fotokopisi veya imzalı beyanları.

* Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

 

  1. A) Gerçek kişilerden istenen belgeler;

* Giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin peşin olarak ödendiğini gösteren belge. Giriş ödentisi, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru sırasında alınır; yıllık aidat, içinde bulunan ay dahil yıl sonuna kadar hesaplanır. (Örneğin mart ayındaki başvuru için 10 aylık aidat hesaplanacaktır)

2019 için:

- giriş ödentisi 100.-TL’dir

- aylık aidat 10.-TL’dir

* 1 adet vesikalık resim,

* Nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Durumlarına uygun olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

- Enerji Yöneticilerinden, EY sertifikasının fotokopisi,

- Enerji (sistemleri) mühendisliği vb. bölüm mezunu kişiler ile enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb. konularında yüksek lisans/doktora yapmış kişiler ve/veya bu konularda çalışan üniversite öğretim üyeleri ile araştırma yapan, yayınları bulunan kişilerden, durumlarını gösterir belge fotokopisi veya beyanları,

- TTMOB’ya bağlı herhangi bir odaya kayıtlı olan ve en az 5 yıl tecrübeli mühendislerden, Oda kayıt belgesi veya Oda kimlik belgesinin fotokopisi ile enerji verimliliği konusunda yaptıkları çalışmaları belirten beyanları,

- Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin ortaklarından, durumlarını gösterir belge veya yazılı beyanları,

* Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

 

Notlar:

  • Tüzüğümüze göre: “EVD firmasının tüzel kişilik olarak üye ol(a)madığı, ancak firmayı gerçek kişilerin temsil ettiği durumda, (temsil edilen firma adına) temsil eden gerçek kişi için tüzel kişilik aidatı ödenir. Dernekte tüzel kişilik olarak ya da gerçek kişilerce temsil edilen ve yıl içinde aidatlarını yatırmış olan firmaların logolarına Dernek web sitesinde yer verilir”. Bu durumda bir gerçek kişinin EVD firmasını temsil etmesi için aidat farkını (2019 için aylık 90.-TL üzerinden) ayrıca ödemesi gerekmektedir.
  • Üyelik için, yukarıda istenen evraklardan başvuru sahibinin durumuna uygun olanların tümünün “Selma KERTMEN dikkatine, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Cad. Gayrettepe İş Merkezi C Blok No:5/1 Daire:4, Şişli 34394 - İstanbul” Tel: 0212 217 01 55 adresine elden teslim edilmesi veya posta ya da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru sahiplerinin, giriş ödentisi ile içinde bulunan ay dahil yıl sonuna kadar olan yıllık aidat bedelinin toplamını banka hesabına ödemeleri
  • Banka ile yapılacak ödemelerde; açıklama bölümünde mutlaka adına ödeme yapılan gerçek veya tüzel kişinin “ismi” ile “giriş ödentisi” ve/veya “aidat” ve/veya “bağış” olduğunun belirtilmesi
  • Derneğimizce elden ödeme alınmamakta, tüm ödemeler Bankaya yapılmaktadır. Dernekler Yönetmeliği’ne göre banka dekontu, makbuz yerine geçmektedir, Dernek tarafından ayrıca bir makbuz düzenlenmemektedir. İlgili madde aşağıdadır.

(Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005, Sayısı: 25772)

Gelir ve gider belgeleri

Madde 38 - Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  • Banka hesap bilgileri:

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

Garanti Bankası, Mecidiyeköy Meydan Şubesi (Şube kodu: 357), Hesap No: 6296357

IBAN TR60 0006 2000 3570 0006 2963 57