Dernek Tüzüğünün Üyelikle İlgili Maddeleri

EYODER DERNEK TÜZÜĞÜNÜN ÜYELİK İLE İLGİLİ MADDELERİ

Dernek Üyeliği

Madde 7

Derneğin asıl, onursal ve misafir üye olmak üzere üç çeşit üyesi vardır. Ayrıca Genel Kurul kararı ile “onursal başkan”lık unvanı verilebilir.

Asıl Üye:

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Asıl üyelik için;

a- Tüzel Kişiler:

1) Yetkili EVD firmaları,

2) Eski EVD firmaları ya da piyasada EVD benzeri faaliyet gösteren firmalar (ESCO firmaları vb)

3) Enerji, enerji verimliliği ve çevre konularına ilgi duyan veya faaliyet gösteren, Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda katkıda bulunmak isteyen bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, endüstri, mühendislik, ölçüm, müteahhitlik ve müşavirlik kuruluşları, bilimsel ve teknik araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, birlikler, dernekler, vakıflar, sendikalar, şirketler, bankalar, finans kuruluşları, vb.

b- Gerçek Kişiler

1) Enerji verimliliği, çevre, enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış kişiler,

2) EVD firmalarının ortakları ile EVD firmalarında çalışan enerji yöneticileri ve etüd-proje sertifikası sahipleri,

başvurabilir.

Asıl üyelik için aşağıdaki koşullar aranır;

a) Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak, İlgili Kanunlar ve mevzuatta belirtilen koşullara sahip olmaları ve yürürlükteki Dernekler Kanunu’nda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmak,

b) Madde 2de belirtilen, Derneğin amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemek ve Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına” uymayı kabul etmiş bulunmak,

c) Derneğe girmek istediğine ve yukarıdaki koşulları kabul ettiğine dair, imzalı başvuru formu vermek.

d) EVD firmaları haricindeki gerçek ve tüzel kişiler için, Derneğin iki üyesinden referans mektubu almak (başvuru formunun altına imza alınmak sureti ile de olabilir)

e) Kendilerine önceden bildirilen Dernek giriş aidatı ile yıllık aidatını ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık gecikme cezasını her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar ödemeyi kabul etmek,

Dernek Yönetim Kurulu başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgeleri gerekirse bir komisyon kanalı ile değerlendirdikten sonra en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği kabul edilmeyenlerin itirazı varsa, kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.

Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayanlar, Derneğe üye olamazlar.

Asıl üyelik için istenenleri görmek için tıklayınız.

Onursal Üye:

Mesleğe, sektöre ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişilere, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal üyelik payesi verilebilir.

Onursal üyelerin Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Onursal üyelik payesi, Asil veya Misafir Üye olanlara verildiği taktirde, Asil veya Misafir üyelik statüsünü değiştirmez.

Onursal Başkan:

Dernek başkanlığı yapmış olup mesleğe, sektöre ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları bulunanlardan Genel Kurul tarafından uygun görülenlere Onursal Başkanlık payesi verilir.

Buna ilişkin oylama; Dernek başkanlığının istifa vb. nedenle boşalması durumunda yapılacak ilk Genel Kurulda, başkanlığın Genel Kurulda Yönetim Kurulu değişikliği sonucunda meydana gelmesi durumunda aynı Genel Kurulda yapılır. Ayrıca Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman bu ünvan verilebilir. Onursal başkan/lar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar.

Misafir Üye:

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar konusunda çalışan, ilgi duyan ve Dernek çalışmalarını takip etmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Misafir üyelerin Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Misafir üyelik için istenenleri görmek için tıklayınız