Derneğimiz

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), kurulduğu 2010 yılından bu yana enerji verimliliği sektörünün sağlıklı olarak gelişmesi için çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Binalar ve endüstriyel tesislerde kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere eğitim-sertifika almış ve yetkilendirilmiş; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ,enerji yöneticileri ile diğer ilgili sektörel dernek-kurum kuruluş-banka ve üretici-uygulayıcı şirketleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla, enerjinin yönetilmesinin zorunlu olduğuna inanan ve sektörde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile de yakın temaslarda bulunmakta ve çalışmalarına destek vermektedir.

Amacımız

Gelişmekte olan ülkemizde, bir yandan enerji ihtiyacı hızla artmakta ve zaten sınırlı olan fosil enerji kaynaklarımız tükenmekte, öte yandan da enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığımız (%77), enerji bağımlılığından kaynaklı cari açığımız (%67.5) gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca ülke olarak, iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazları salınımının azaltılması konusunda sorumluluklar yüklendiğimiz / yaptırımı olan anlaşmalara imza konulmuştur. Bu kapsamda Derneğimiz, en ucuz ve kolay ulaşılabilen enerjinin “tasarruf edilen enerji olduğu” ve enerji verimliliğinin “yeni bir enerji kaynağı” olduğu ilkesinden hareketle, ülkemizde enerji verimliğine katkıda bulunmak amacıyla EY’leri ve yetkilendirilmiş EVD firmalarını, enerji verimliliği sektöründe çalışan profesyonel kişiler ile akademik personel, şirket, kurum, kuruluş, banka ve finans şirketleri ile uzmanları biraraya getirerek bir sinerji yaratmayı, üyelerini uluslararası standartlarda teknolojik ve örgütsel düzeye yükseltmeyi, diğer yandan da devlet kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmayı amaçlamaktadır. Şubat 2012’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesinde” 2015 yılına kadar EY sayısının 5.000, sanayide uzman EVD firması sayısının 50’ye ulaşmasının planlandığı göz önüne alındığında, örgütlenmenin/organize olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Hedeflerimiz

- Öncelikli hedefimiz, derneğimizin hızla duyurularak üye kayıtlarının arttırılmasıdır. Daha sonra mevzuatta belirlenen şartlar (üye sayımızın belli bir sayıya ulaşması vb.) sağlandıktan sonra ismimizin başına “Türkiye” kelimesinin eklenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bunu takiben NAESCO (Amerika ESCO Birliği) gibi uluslararası örgütlere katılım sağlayarak, ABD ve AB özelinde dünya enerji gündemini takip etmek, hatta ortak olmak,

- Enerji verimliliği konusunda düzenleyici kurum olan YEGM ve binalardaki çalışmalarda etkin olan ÇŞB ile yakın temasta bulunarak, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, mevzuatta yapılacak düzenlemelerde müdahil olmak,

- Enerji verimliliğinin bir ülke meselesi olarak görülmesi ve bu amaçla bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulması (Enerji Verimliliği Merkezi – EVEM) için diğer STK’lar ile ortak çalışmalar yapmak,

– Türkiye için çok önemli olduğuna inandığımız, EV yatırımlarının müşterinin (konut/iş yeri/işletme sahibi, kamu) cebinden para çıkmadan elde edilecek tasarrufla finanse edilmesi prensibine dayanan; “Enerji Performans Sözleşmesi – EPS”nin ve bunun altyapısının oluşturulması için çaba sarf etmek,

– Bankalar, finans kuruluşları ve fonlar ile ortak çalışmalar yapmak, üyelerimiz için kredi imkanları oluşturmak,

– Her türlü kaynak ve aracı kullanarak, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalık ve bilinçlendirme sağlamak,

– Diğer bir hedefimiz de, üyelerimiz arasında dayanışmayı sağlamak, mesleki eğitimler düzenlemek, Enerji Yöneticilerinin özlük haklarının korunması ve düzeltilmesi için çaba göstermek.