ENERJİ VERİMLİLİĞİ PAYDAŞLARI ARASINDA İLETİŞİM VE VERİ PAYLAŞIM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Avrupa Birliği «Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II)» Programı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti işbirliği

İkinci Faz (2014 – 2020 yılları)

“Yerel STK’lar Hibe Programı”

500 başvuru arasından toplam 38 proje

“Enerji Verimliliği Paydaşları Arasında İletişim ve Veri Paylaşım Ağının Geliştirilmesi” projesi

Süre: 2 Ocak 2019 – 1 Ocak 2020

Proje Amaçları:

Enerji verimliliği paydaşlarının bir araya getirilmesi, işbirliğinin artırılması

Dernek kapasitesinin güçlendirilerek politika ve karar verme süreçlerine daha aktif katılımı

HEDEF 1: EYODER’İN İDARİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Faaliyet 1.1. “Enerji Verimliliği Paydaşları” veri tabanının kurulması ve veri toplama faaliyeti

– Bir web sitesi hazırlanacak,

– İsteyen paydaşlar üye olacak, EV konusunda bilgi alış-verişi yapılacak,

– EVD’ler (ve diğer kurumlar) üzerinden veriler toplanacak, (örnek deep.eefig.eu)

Faaliyet 1.2. Enerji tüketim göstergelerinin ve enerji tasarrufu potansiyelinin analiz edilmesi ve rapor hazırlanması

– Toplanan veriler analiz edilecek,

– Bina tipleri ve sanayi alt sektörlerine göre potansiyel EV tasarrufu hesaplamak için metodoloji

– Rapor hazırlanacak

SONUÇ 1: Enerji Verimliliği ve Enerji yönetimi konusunda yapılacak araştırma ve veri toplama çalışmaları sonucunda EYODER’in idari becerileri geliştirilecektir.

HEDEF 2: EYODER’İN SAVUNUCULUK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Faaliyet 2.1. Enerji verimliliği ve enerji yönetimi konularında tavsiye raporunun (paper) hazırlanması

– TR’de mevcut durum, ISO 50001, yerel yönetimlerin pozisyonları, etütlerden elde edilen tecrübeler, EPS çalışmaları, uluslararası iyi örnekler,

Faaliyet 2.2. Enerji tasarrufu potansiyeli analizlerinin sunumu

– 1.2 ve 2.1’deki sonuçlar, bir çalıştayda tartışılacak,

SONUÇ 2: Kamu ve özel paydaşlar arasında işbirliğinin kurulmasıyla EYODER’in savunuculuk becerileri geliştirilecektir.