EPS

Enerji Performans Sözleşmeleri

Enerji performans sözleşmesi (EPS), enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda enerji performans sözleşmeleri; “Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.  Aynı Kanun’un ek 1 inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığı tarafından “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmış olup Ek-1’den erişim sağlanabilmektedir. Anılan Karar doğrultusunda T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ ile EPS’lerin uygulanmasına yönelik detaylar açıklanmış, etüt raporu formatı ile şartname ve sözleşme taslakları Tebliğ eki olarak düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ ve eklerine Ek-2’de verilen bağlantı ile erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca kamuda enerji performans sözleşmelerinin nasıl uygulanacağını anlatan kılavuza Ek-3’ten, T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tarafından sertifikalandırılan ölçme doğrulama uzmanlarına Ek-4’ten ve T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tarafından yürütülen bir AB projesi kapsamında Türkçe çevirisi yapılan Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü’ne ise Ek-5’ten  erişim sağlanabilmektedir. 

 

 

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi

16.08.2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de 2019/18 Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu Genelge kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlanması amacıyla T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tarafından “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır. T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığında yayınlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimleri ile yıllara sari sağlanan tasarruf miktarlarını her yıl Mart ayı sonuna kadar T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığına sunması gerekmektedir. 

Kamu binalarında tasarruf hedefi ve uygulama rehberi Ek 6’da, referans enerji tüketimi ve tasarruf bildirim formatı Ek-7’de ve TEP dönüşüm tablosu ise Ek-8’de verilmektedir.  Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için referanstuketim@enerji.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KBEVP) Dünya Bankası tarafından fonlanacak Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) tarafından uygulanacaktır. Beş yıl sürmesi planlanan ve 500-700 kamu binasını yenilemeyi hedefleyen proje ile kamu binalarının enerji verimli bir şekilde yenilenmesi ve enerji tasarrufu sağlanacaktır. T.C. enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının sorumlu olduğu teknik bileşen kapsamında; ölçme doğrulama, etüt, eps, enerji yönetimi … vb konularda eğitimler düzenlenmesi, kamu sektöründe enerji verimliliği için ulusal bir program hazırlanması, belediyeler için piyasa araştırması yapılması ve yatırım planı hazırlanması, enerji performans sözleşmeleri ve ölçme doğrulama alanlarında prosedürlerin ve şablonların geliştirilmesi gibi konularda faaliyetler yürütülecektir. 

Projeye ilişkin daha detaylı bilgilere https://kamuenerji.csb.gov.tr/proje-hakkinda-genel-bilgi-i-96445 adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında Teknik Yardım Desteği Projesi (YEVDES)

Belediyelere ve üniversitelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında teknik destek vermeyi amaçlayan ve 17.03.2019 tarihinde başlayan Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Teknik Destek Projesi (YEVDES), kapanış toplantısı 31.03.2022 tarihinde Ankara’da yapılarak tamamlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında; belediyelerin ve üniversitelerin 799 personeline Ankara’da 7 günlük enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konulu eğitimler düzenlenmiştir. Eğitim materyalleri hazırlanmış basılı ve elektronik ortamda katılımcılar ile paylaşılmıştır. Söz konusu eğitimler sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olan 55 kişi yurt dışı saha ziyaretlerine katılım sağlamıştır. Belediyelere ve üniversitelere yönelik 80 adet enerji verimliliği etüt raporu ve 80 adet yenilenebilir enerji fizibilite raporu hazırlanmıştır. 18 adet projeye de detaylı mühendislik desteği sağlanmıştır. Üniversitelerin 12 adet ARGE projesine uzman desteği sağlanmıştır. Ayrıca 6 adet ARGE projesi için de 40 personele yurtdışı saha ziyareti desteği sağlanmıştır. Proje kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere broşürler hazırlanmış ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Kapanış toplantısında gerek finansman kuruluşları gerekse de ilgili kamu kurumları tarafından 2 farklı panel ile katılımcılara finansman seçenekleri açıklanmıştır. Proje kapsamında geliştirilen eğitim materyallerine ve kapanış toplantısında yapılan sunumlara https://yevdes.org/belgeler/ adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

Burada yer verilen bilgiler T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Web Sayfası kullanıcılarına bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.