Hakkımızda

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), kurulduğu 2010 yılından bu yana enerji verimliliğinin gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların kapasitesinin yükseltilmesi için çalışan bir sivil toplum örgütüdür. EYODER; binalar ve endüstriyel tesislerde Enerji Verimliliği Kanunu’nda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere eğitim-sertifika almış ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerini, enerji yöneticilerini, ayrıca ilgili sektörel kuruluşları, birlik ve dernekleri, bankaları, üretici-uygulayıcı firmaları bir araya getirmeyi misyon edinmektedir.

 

Derneğimiz

Enerji verimliliğinin geniş katılımla ve bir seferberlik ruhu içinde geliştirilmesi, enerji politika ve uygulamalarının merkezinde yer alan bir başlık haline getirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren oyuncuların bir değer zinciri mantığı içinde birbiriyle güçlü bir iletişim içinde olması öngörüleriyle faaliyetlerini yürüten EYODER, sektörde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile yakın temaslarda bulunmakta ve enerji verimliliğiyle ilgili her türden çalışmaya destek vermektedir.

 

Birincil enerji kaynakları açısından yüksek dış bağımlığa sahip olan, bu yüzden net enerji ithalatı yüksek rakamlara ulaşan bir ülke olarak Türkiye, hem kendi enerji arz güvenliğini güçlendirmek hem de enerji ithalatı kaynaklı dış ticaret açığı ve cari finansal denge sorunlarını yönetmek için enerji verimliliğine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan, iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazları salımının azaltılması konusunda bağlayıcı anlaşmaların imzalandığı ve uzun vadeli emisyon azaltım hedeflerinin belirlendiği bir dönem içine girilmiştir. Sağlanabilecek emisyon tasarrufları açısından en etkin araçlardan/yöntemlerden birisinin enerji verimliliği olduğu bilinmektedir.

Amaç ve Hedeflerimiz

Uzun yıllara dayalı verilere göre Türkiye gelişmekte olan statüsünü sürdüren bir ülkedir ve yine uzun yıllara dayalı seriler Türkiye’nin ekonomik büyüme patikasında yukarı yönlü eğrinin değişmeyeceğini göstermektedir. Bu durumun bir sonucu olarak Türkiye, henüz enerji tüketimi açısından doygunluğa erişmiş bir ülke değildir. Ekonomik büyümenin bileşenlerinde ve alt sektörler itibarıyla ağırlığında değişmeler yaşanabilecek olsa da Türkiye’nin enerji talebi de daha uzun müddet büyüme yönelimini sürdürecektir.

Sayılan verili şartlar içinde EYODER, en ucuz ve kolay ulaşılabilen enerjinin “tasarruf edilen enerji” olduğu prensibinden ve enerji verimliliğinin “yeni bir enerji kaynağı” olarak değerlendirildiği gerçeğinden hareketle, ülkemizde enerji verimliğine katkıda bulunmayı temel amaç olarak benimsemiştir. 

“Enerji verimliliğine katkıda bulunma” temel amacı çerçevesinde EYODER; enerji yöneticilerini ve yetkilendirilmiş EVD firmalarını, enerji verimliliği sektöründe çalışan profesyonelleri, çalışmalarıyla alana katkı sunan akademisyenleri, ürün ve hizmetleriyle enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren şirketleri, bankaları, bankacılık dışı finansal kurumları ve uzmanları bir araya getirerek bir sinerji yaratmayı, üyelerini uluslararası standartlarda teknolojik birikime ve uygulama kapasitesine yakınsamayı, diğer yandan da konuyla doğrudan ilgili kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı hedeflemektedir.