Mevzuat

Enerji Verimliliği Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5627&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15437&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24729&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Genel Aydınlatma Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18646&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2010643&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/HIGM/tr/Mevzuat/Enerji_Verimliligi/Egitim_ve_Sertifikalandirma_Faaliyetleri.pdf

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/HIGM/tr/Mevzuat/Enerji_Verimliligi/Uygulama_Usul_ve_Esaslari.pdf

Öncelikli Yatırım Konuları Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/EnerjiVerimlili%C4%9FiDestekleri/5.B%C3%B6lgeTe%C5%9Fvikleri/Belgeler/%C3%96ncelikliYat%C4%B1r%C4%B1mKonular%C4%B1Kapsam%C4%B1ndaEnerjiVerimlili%C4%9FiYat%C4%B1r%C4%B1mProjelerininDe%C4%9FerlendirmeUsulveEsaslar%C4%B1na%C4%B0li%C5%9FkinK%C4%B1lavuz.pdf

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/HIGM/tr/Mevzuat/Enerji_Verimliligi/Yetki_Belgesi_Hakkinda_Uyglm_Usul_ve_Esaslari.pdf

Genel Aydınlatma Tebliği

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18677&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

Yetki Belgesi ve Sertifikalar Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2023/1)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39919&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2023/2)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39944&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20054&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38530&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=13594&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim Ve Denetimlerine Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210107-11.htm

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210107-11.htm

BEPTR II REHBER

https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustmenu/ustmenu1007.pdf

BEP TR II EĞİTİM KILAVUZU

https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/menu/giz_kilavuz_211020-1_20201022052127.pdf

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220612-1.htm

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120225-7.htm

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180201M1-1.htm

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/Birle%C5%9Fmi%C5%9FMilletler%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%C3%87er%C3%A7eveS%C3%B6zle%C5%9Fmesi/Belgeler/%C3%87er%C3%A7eve_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi.pdf

Paris Anlaşması

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/ParisAnla%C5%9Fmas%C4%B1/Belgeler/Paris_Anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf

Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/UlusalSeraGaz%C4%B1EmisyonEnvanteri/Belgeler/Ek-1.pdf

Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/TUESEmisyonFktr/Belgeler/Bform2020.pdf

Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri

https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/%C3%87evreVe%C4%B0klim/%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi/EmisyonFaktorleri/BilgiFormu.pdf