ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ DERNEĞİ (EYODER)
DERNEK ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin adı “Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği”, kısaca “EYODER” dir.

Dernek Merkezi İSTANBUL’dur. Derneğin şubesi yoktur

Derneğin Amacı

Madde 2

Derneğin öncelikli amacı, enerjinin insanlar için yaşamsal önemde ve vazgeçilemez bir hak olduğu, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin başlıca sebepleri arasında fosil yakıtların bulunduğu düşüncesinden hareketle; enerji yoksunluğu ile savaşmak, enerji adaletini sağlamak, enerji ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltmak için Enerji Verimliliği’nin en önemli çözüm olduğu inancı ile yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Firmaları ile bu konuda uğraş veren paydaşları, serbest piyasa koşullarında, rekabet ve benzeri tüm konularda ilgili mevzuata uygun olarak bir araya getirmek ve Türkiye’de Enerji Verimliliği sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamaya yardımcı olmaktır.

Enerji sektöründe çalışan kadınların sayısının arttırılmasının yanı sıra kadınlara eşit hakların sağlanması da derneğin bir diğer öncelikli amacıdır.

Ulusal düzeyde yürütülecek bu çalışmalar ile enerji konusundaki sorunlara yönelik çözümler üretilmesi ve toplumsal gelişmeye katkı sağlanması sonucunda “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünün kazanılması da hedeflenmektedir.

Dernek, bu amaçlarının gerçekleşmesi için, aşağıda özetlenen hedefler ve yöntemler doğrultusunda çalışmalar yapar.

 1. Yurt düzeyinde EVD firmalarının, enerji verimliliği/yönetimi sektöründe çalışan ya da finans sağlayan kişilerin, firmaların, kurum ve kuruluşların, diğer paydaşların ve sektörün gelişmesinin gerçekleşmesini, bu sayede toplumumuzun, ülkemizin ekonomik, verimli ve konforlu yaşamasını sağlamak,
 2. EVD firmalarının Derneğe üye olmasını temin etmek üzere çalışmalar yapmak,
 3. Binalarda ve endüstride enerji etkin uygulama için yeni bina ve tesislerde mimari, inşaat, altyapı, elektrik, tesisat, ısıtma-soğutma-havalandırma, yalıtım, otomasyon, üretim, alternatif enerji projelerinin ve projeler arasındaki doğru uyumun sağlanmasını, mevcut bina ve tesislerde doğru ölçüm, etüt, analiz, verimlilik arttırıcı ve iyileştirici projeler hazırlanmasını, bunların uygulaması sırasında ise çevreyi gözardı etmeden sürdürülebilir malzeme seçimi ve projelerin doğru uygulanmasını, yapım ve kabul aşamalarında kontrol, test ve doğrulamaların yapılmasını, yapım sonrasında işletme/imalat proseslerinin izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 4. Enerji verimliliği, yönetimi ve enerji yöneticiliği hizmetlerinin toplum içinde anlaşılması, toplumun bilinçlenmesi ve hizmete güvenilmesi için girişimlerde bulunmak, toplumun-sektörün bu alandaki çıkarlarını korumak,
 5. Enerji verimliliği sektörü ile özel ve kamu kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyici esasları tespit etmek amacı ile araştırmalar yapmak, enerji verimliliği esaslarını ve standartlarını, enerji yönetimi işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına uyarlamak, ülkede yaymak ve yetkililere tavsiye ve önerilerde bulunmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 6. Sektörün teknik gelişimi ve Derneğin ülke içinde ve uluslararası alanda tanıtılması için yazılı ve sözlü yayın yapmak, kütüphane, teknik bilgi ve iletişim merkezleri kurmak, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, fuar, sergi ve gezi düzenlemek ya da düzenleyicisi farklı ama konusuyla ilgili konferanslara katkı sağlamak
 7. Meslek ve uzmanlık odaları, üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve uyum içinde enerji yöneticiliğinin ve enerji verimliliğinin, enerji çevre ilişkilerinin gelişimi için iş birliği yapmak ve mesleki eğitimde ilgililere yardımcı olmak,
 8. Kamu ve özel kuruluş ilişkilerinde çıkacak enerji verimliliği ölçüm, etüt, uygulama ve danışmanlıkla ilgili teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda, bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkişilik, hakemlik, jürilik ve değerlendirme hizmetleri vermek,
 9. Uluslararası teknik ve teknolojik gelişim ve buluşları; gelişmiş ülke mühendislik kuruluşları, dernek ve birlikleri, üniversiteleri ile işbirliği yaparak ülkemize aktarmak, eğitim, burs, staj olanakları için genç meslektaşlara olanak sağlamak,
 10. Enerji yöneticisi eğitimleri için uygulama laboratuvarı kurmak,
 11. Enerji ölçüm, test ve kalibrasyon laboratuvarı kurmak, akreditasyon çalışmalarında bulunmak,
 12. Ölçme ve doğrulama standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 13. Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik sorunlarda çözüm için araştırma ve koordinasyon sağlamak ve üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli çalışmalar yapmak, tesisler kurmak,
 14. Eser, proje ve yayınları, maddi ve manevi ödüller vererek teşvik etmek,
 15. Enerji Verimliliği ve yönetimi konularındaki etüt, proje, ölçüm, tasarım, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP), danışmanlık, müşavirlik, kontrollük, imalat, taahhüt, montaj, hizmete alma, işletme, Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), vb. hizmetlerin, Dernek üyeleri tarafından yerine getirilmesi için çaba sarf etmek,
 16. Enerji verimliliği ve yönetimi sektörüne yönelik yasa, tüzük, yönetmelik, şartname, kararname, tip sözleşme vb. mevzuatın değiştirilmesi veya geliştirilmesi için hazırlık yapmak, görüş geliştirmek, önerilerde bulunmak, bunların gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak,
 17. Yurt içinde ve yurt dışında iş temini için tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, yabancı dillerde broşürler bastırmak, yaymak, dış temsilciliklerimizin ve ilgili kuruluşların, dış ülke mesleki kuruluş ve üniversitelerin yardımını sağlamak,
 18. Enerji verimliliği danışmanlık firmalarının ve üyelerinin yurt dışında yapacağı işler için kamusal destek ve olanaklar sağlanmak amaçlı çalışmalar yapmak,
 19. Enerji verimliliği sektörünün iş olanaklarının geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak, kuruluşları kalıcı, üretici, verimli, modern yapılara dönüştürmek ve ülke kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak,
 20. Gelişmiş ülkelerdeki örneklerinden esinlenerek Derneğin ve üyelerinin ulusal veya uluslararası mühendislik örgüt, enstitü, vb üyelik katılımlarını teşvik etmek,
 21. Amacı doğrultusunda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı kongre, konferans, fuar, sergi gibi faaliyetlere ve diğer toplantılara katılmak, Türkiye’de aynı konularda Derneğin düzenlediği faaliyetlere uluslararası kuruluşlardan temsilci davet etmek,
 22. Enerji yönetimi ve denetimi ile ilgili hizmet standartlarının oluşturulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 23. Enerji verimliliği uygulamalarına kredi, fon, hibe, finans sağlayan yerli, yabancı, uluslararası finans kuruluşları, fonlar, bankalar ile temaslarda bulunmak, üyelerin bu finansman imkanlarından yararlanmasını sağlamak,
 24. Bina ve endüstriyel tesislerde enerji performans kriterlerinin tespiti, uygulaması ve geliştirilmesine yönelik olarak Kurum ve Kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 25. EVD firmaları ile diğer üyeleri için mesleki ve etik kuralları tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
 26. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak, bunları işletmek veya işlettirmek,
 27. Gerekli izinleri almak şartıyla bağış ve yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış ve yardımları kabul etmek, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı faaliyetlere ayni veya nakdi katkılarda bulunmak,
 28. Amaçları doğrultusunda projeleri, çözümleri, uygulamaları, politikaları ve ilgili mevzuatları destekleyerek, “Enerji Verimliliği” kültürünün oluşumunu, gelişimini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek,
 29. Yetkili EVD firmaları ve enerji verimliliği sektöründe çalışan şirket, kurum, kuruluş ve finans şirketlerini geliştirmek ve uluslararası standartlarda teknoloji ve örgütsel düzeye yükseltmek için çalışmalar yapmak,
 30. Sektörde kadın iş gücünü desteklemek.

Derneğin Çalışma Esasları

Madde 3

Dernek, siyasetle uğraşmaz. Ancak, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde mesleki hizmetleri ilgilendiren konularda katılımcı demokrasi ilkelerine uygun enerji verimliliği danışmanlık firmalarının ve enerji yöneticilerinin görüşünü kamuya duyurmak görevidir.

Madde 4

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için üyelerin mesleki faaliyet alanına girmemek kaydıyla iktisadi işletmeler kurabilir, ticari ortaklıklara ortak olarak katılabilir, ortaklık kurabilir, elde ettiği gelirleri Derneğe gelir kaydederek, amaçları doğrultusunda kullanabilir. Dernek, çalışma konularında vakıf kurabilir, kurulacak vakıflara üye olarak katılabilir, aynı konularda çalışma yapan derneklere maddi destekte bulunabilir.

Çalışma Alanları

Madde 5

Dernek, enerji verimliliğinin arttırılmasını; enerjide dışa bağımlığının azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, enerji ithalatının ve cari açığın azaltılması, iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin desteklenmesi ve çevrenin korunması, yerli kaynakların harekete geçirilmesi, istihdamın arttırılması, ar-ge çalışmalarının geliştirilmesi, gibi stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesini ulusal bir sorun olarak görür ve bu bağlamda 2. maddede belirtilen alanlarda çalışmaları bizzat yapacağı gibi bu alanlarda çalışmalar yapan/yapacak kişi veya kuruluşlara da destek verebilir veya yaptırabilir.

Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kuralları

Madde 6

Dernek Üyeleri, mesleklerini uygularken, müşterilerinin yasalara uygun çıkarları yararına hareket etmelidir. Görevlerini yerine getirirken, ülkenin, toplumun ve tüketicinin yararları ile mesleğin ve meslektaşların itibarını ve mevkiini üstün tutacak şekilde davranmak, kendilerini sürekli eğitmek ve geliştirmek zorundadırlar.

Üyeler, ayrıca Dernek Genel Kurulunca kabul edilecek olan “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kuralları”na uymayı kabul ve taahhüt ederler.

Dernek Üyeliği

Madde 7

Derneğin asıl, onursal ve misafir üye olmak üzere üç çeşit üyesi vardır. Ayrıca Genel Kurul kararı ile “onursal başkan”lık unvanı verilebilir.

Asıl Üye:

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Asıl üyelik için;

a- Tüzel Kişiler:

1) Yetkili EVD firmaları,

2) Eski EVD firmaları ya da piyasada EVD benzeri faaliyet gösteren firmalar (ESCO firmaları vb)

3) Enerji, enerji verimliliği ve çevre konularına ilgi duyan veya faaliyet gösteren, Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda katkıda bulunmak isteyen bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, endüstri, mühendislik, ölçüm, müteahhitlik ve müşavirlik kuruluşları, bilimsel ve teknik araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, birlikler, dernekler, vakıflar, sendikalar, şirketler, bankalar, finans kuruluşları, vb.

b- Gerçek Kişiler

1) Enerji verimliliği, çevre, enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış kişiler,

2) EVD firmalarının ortakları ile EVD firmalarında çalışan enerji yöneticileri ve etüd-proje sertifikası sahipleri,

başvurabilir.

Asıl üyelik için aşağıdaki koşullar aranır;

 1. a) Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak, İlgili Kanunlar ve mevzuatta belirtilen koşullara sahip olmaları ve yürürlükteki Dernekler Kanunu’nda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmak,
 2. b) Madde 2’de belirtilen, Derneğin amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemek ve Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına” uymayı kabul etmiş bulunmak,
 3. c) Derneğe girmek istediğine ve yukarıdaki koşulları kabul ettiğine dair, imzalı başvuru formu vermek.
 4. d) Gerçek ve tüzel kişiler için, Derneğin iki üyesinden referans mektubu almak (başvuru formunun altına imza alınmak sureti ile de olabilir)
 5. e) Kendilerine önceden bildirilen Dernek giriş aidatı ile yıllık aidatını ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık gecikme cezasını her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar ödemeyi kabul etmek,

Dernek Yönetim Kurulu başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgeleri gerekirse bir komisyon kanalı ile değerlendirdikten sonra en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği kabul edilmeyenlerin itirazı varsa, kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.

Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanunu’nun üyelik için aradığı koşulları taşımayanlar, Derneğe üye olamazlar.

Onursal Üye:

Mesleğe, sektöre ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişilere, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal üyelik payesi verilebilir.

Onursal üyelerin Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Onursal üyelik payesi, Asil veya Misafir Üye olanlara verildiği taktirde, Asil veya Misafir üyelik statüsünü değiştirmez.

Onursal Başkan:

Dernek başkanlığı yapmış olup mesleğe, sektöre ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları bulunanlardan Genel Kurul tarafından uygun görülenlere Onursal Başkanlık payesi verilir.

Buna ilişkin oylama; Dernek başkanlığının istifa vb. nedenle boşalması durumunda yapılacak ilk Genel Kurulda, başkanlığın Genel Kurulda Yönetim Kurulu değişikliği sonucunda meydana gelmesi durumunda aynı Genel Kurulda yapılır. Ayrıca Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman bu unvan verilebilir. Onursal başkan/lar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar.

Misafir Üye:

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar konusunda çalışan, ilgi duyan ve Dernek çalışmalarını takip etmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Misafir üyelerin Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Madde 8

Her üye yazılı bildirmek kaydı ile Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Kendi arzusu ile Dernekten ayrılmak isteyen üye, bunu yazılı olarak bildirmek ve kanun gereğince Dernekte üye olarak bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aidat ödememe nedeni ile üyelikten ayrılanlar, geçmiş borçlarını ödemek kaydı ile yeniden Derneğe üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Üyeliğe Son Verme

Madde 9

Aşağıda belirtilen hallerden herhangi birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu üye tam sayısının en az 2/3’ünün kararı ile üyelikten çıkarılabilir;

 1. a) Dernek tüzüğüne ve çalışma esaslarına uymamak,
 2. b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek, (Yıllık aidatını Haziran ayı sonuna kadar ödemeyen üyelere durum Temmuz ayında yazı ile veya elektronik yolla hatırlatılır, buna rağmen borcunu ödemeyen üyelere Eylül ayı sonunda imza karşılığı veya derneğe resmen bildirmiş olduğu adrese iadeli taahhütlü mektup ile ikinci kez yeniden yazılı bildirimde bulunulur, üye borcunu Aralık ayı sonuna kadar ödemek zorundadır)
 3. c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 4. d) Dernek aleyhine veya Derneği kamuoyu önünde küçük düşürücü sözlü veya yazılı beyanda bulunmak, Yönetim Kurulu’nun iznini almadan Dernek adına kendi görüşlerini sözlü veya yazılı olarak beyan etmeyi, yazılı uyarıya rağmen, sürdürmek,
 5. e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Derneğin Zorunlu Organları

Madde 10

Derneğin zorunlu organları şunlardır;

 • Genel Merkez Kuruluşu:
 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu.

Genel Kurul

Madde 11

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan Genel Kurul; her yıl Nisan ayında toplanır ve:

 1. Her yıl Mali Genel Kurul (mali ve diğer konuları görüşmek üzere) yapılır,
 2. İki yılda bir ise seçimli Genel Kurul (Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları için) yapılır

Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul toplantı yeri ve tarihi yönetim Kurulunca belirlenir. Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 12

Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararının alındığı tarih itibarı ile dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma (seçme ve seçilme) hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Bu durumda, üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul, Temsilcilik bölgeleri içinde bulunanlar dahil tüm oy verme hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi tarafından temsil edilir.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Yeterli sayı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazmandan oluşan Divan Kurulu seçilir.

Toplantının yönetimi Divan Kurulu Başkanına aittir. Yazman, toplantı tutanağını düzenler ve Başkan, Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 13

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun görevleri;

Madde 14

 1. Divan Kurulunu seçmek,
 2. Yönetim ve Denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider tablolarını görüşerek onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurullarını aklamak,
 3. Gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve nihai karara bağlamak,
 7. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 8. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 9. Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak,
 10. Sorunlu konularda son kararları vermek,
 11. Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,
 12. Dernek temsilciliklerinin açılmasını ve kapatılmasını kararlaştırmak,
 13. Dernek üyeliği giriş ödentisi ve yıllık aidatını belirlemek,
 14. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
 15. Mevzuatta veya Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 16. Derneğin feshine karar vermek.

Madde 15

Genel Kurulda kararlar, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Ancak Yönetim Kurulu seçimleri hariç diğer seçimler Genel Kurul kararı ile açık oyla yapılabilir.

Yönetim Kurulu

Madde 16

Yönetim Kurulu onbir üyeden oluşur. Genel Kurul bu maksatla onbir asıl ve onbir yedek üye seçer. Yönetim Kurulunun üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yapar, dernek üyelerinin arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarından bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı, bir Sekreter üye, bir Sayman üye seçerek iş bölümü yapar. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Murahhas üye olarak atanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi dernekte tam veya yarı zamanlı çalışabilir.

Yönetim Kurulu, kararlarından ve yaptığı işlerden yalnız Genel Kurula karşı sorumludur.

Madde 17

Yönetim Kurulu, Derneğin amacı ve tüzüğü ile Genel Kurulun kararlarına uygun çalışma yapar, derneği idare ve temsil eder. Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için en az altı üyenin toplantıya katılması gereklidir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılmak suretiyle karar alınır.

Kurul, en az ayda bir defa toplanır. Üç ay süre ile toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu”ndan istifa etmiş sayılır.

Madde 18

Derneği yönetim kurulu adına Başkan temsil eder. Başkanın yokluğunda murahhas üye veya Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcılarından birisi (vekil), ona vekalet eder. Panel, sempozyum, söyleşi vb. toplantılara katılım ya da derneğin üye olduğu platform, dernek vb’de temsili konusunda Başkan, uygun göreceği bir kişiyi görevlendirebilir.

* Sekreter üye, Derneğin personelini ve yazışmalarını yönetir. Yazışmalarda başkanın veya murahhas üyenin veya başkan vekilinin imzası yeterlidir, ayrıca başkan yardımcıları veya yazman üyeden herhangi ikisinin imzası da geçerlidir.

* Sayman üye, Derneğin mali işlerini yürütür. Mali konularda Başkan, Başkan Yardımcıları, sayman ya da yazman üye herhangi ikisinin müşterek imzaları gereklidir. Gerektiğinde başkan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin müşterek imzası ile her türlü mali işlem gerçekleştirilebilir.

* Murahhas üye, Yönetim kurulundan aldığı yetki ile, Yönetim Kurulu Başkanı ile istişare ederek derneği resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki her hususta temsil eder, Yönetim Kurulu tarafından alınan stratejik kararların uygulanmasını ve takibini sağlar, Yönetim kurulu stratejik gündemini, Yönetim Kurulu Başkanından görüş alarak oluşturur, bütçeyi yönetim kuruluna sunar ve Genel kurul tarafından onaylanan bütçenin takibini yapar.

Madde 19

Yönetim Kurulu kararları tutanağa geçirilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Madde 20

Başkan gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Madde 21

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına ya da üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi almak,
 4. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 6. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 7. Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 8. Onur Kurulu önerilerini değerlendirip karara bağlamak,
 9. Gerekli gördüğü konularda, komisyonlar kurmak, ücretli personel görevlendirmek,
 10. Dernek Müdürünü ve/veya Genel Sekreteri atamak, temsil, imza, harcama vb. konulardaki yetkilerini belirlemek,
 11. Derneğin yönetsel ve parasal islerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin is sözleşmelerini sona erdirmek,
 12. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin listesini Genel Kurul sonuç bildirim formu ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,
 13. Genel Kurulca temsilcilik açılması uygun görülen şehirlerde temsilci atamak, temsilcinin görev alanlarını belirlemek, çalışmalarını takip etmek, gerektiğinde görevine son vermek,
 14. Genel Kurul’a faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider raporu sunmak,
 15. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Denetim Kurulu

Madde 22

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerin boşalması halinde sıra ile yedekler gelir. Asıl üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Madde 23

Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından altı ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Yardımcı Organları

Madde 24

Yönetim Kuruluna yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki organlar oluşturulur;

 1. a) Onur Kurulu,
 2. b) Danışma Kurulu,
 3. c) Komisyonlar, Komiteler, Çalışma Grupları,
 4. d) Temsilcilikler
 5. e) Dernek Müdürü ve Genel Sekreter

Onur Kurulu

Madde 25

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından, Derneğin mesleğinde en az yirmibeş senelik mesleki tecrübesi olan üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerin boşalması halinde sıra ile yedek üyeler gelir. Asıl üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Madde 26

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve gündemdeki konuları görüşür.

Madde 27

Onur Kurulu’nun görevi, Dernek üyeleri hakkında olabilecek şikayetleri inceleyerek görüşünü ve önerisini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmektir. Bu görüş ve öneriler;

 1. Şikayetin reddi,
 2. Üyeye yapılacak yazılı uyarı,
 3. Bütün üyelere duyurulacak şekilde uyarı,
 4. Üyelikten çıkarma,

şeklinde olabilir.

Madde 28

Yönetim Kurulu doğrudan veya üyelerin yazılı başvurusu üzerine, Dernek tüzüğüne, mesleki davranış ve iş ahlakı kurallarına uymadığı veya mesleğin onuruna aykırı işlemde bulunduğu gerekçesiyle Dernek üyelerini Onur Kuruluna sevk eder.

Onur Kurulu, konu ile ilgili gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı yapar, kanıtları toplar ve şikayet edilen üyenin yazılı savunmasını alır. Üye on beş gün içinde yazılı savunmasını vermek zorundadır. Aksi takdirde Onur Kurulu kendi kararını verebilir. Bütün soruşturma ve delil toplama işlemleri gizlidir. Onur Kurulu yaptığı değerlendirme ve önerisini bir raporla karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna aktarır. Yönetim Kurulu Onur Kurulunun önerisine uyabileceği gibi farklı bir karar da alabilir. Sonuç yazı ile ilgili üyeye bildirilir. Üyenin verilecek karara Genel Kurulda itiraz hakkı saklıdır.

Danışma Kurulu

Madde 29

Danışma Kurulu, geçmiş dönemler Yönetim Kurulu üyeleri, mevcut Dernek Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları üyeleri ile mevcut Temsilcilerden ve toplantı gündemine göre Yönetim Kurulunun belirleyeceği üye ve diğer kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Başkanın yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz. Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Kurulunun da başkanıdır.

Danışma Kurulu, Derneğin amaçları ve tüzüğü doğrultusunda Yönetim Kuruluna yol gösterici değerlendirmeler yapar, öneriler geliştirir. Danışma Kurulu önerileri Yönetim Kurulu tarafından Dernek dergisinde (ve varsa internet sayfasında) bilgilendirme amacıyla yayınlanır.

Komisyonlar, Komiteler, Çalışma Grupları

Madde 30

Genel Kurulda yapılacak öneriler veya Yönetim Kurulu’nun lüzum göreceği konularla ilgili olarak Yönetim Kurulunca Komisyonlar, Komiteler, Çalışma Grupları kurulabilir.

Komisyonlar, Komiteler ve Çalışma Gruplarının tanım, görevlendirilmeleri ve çalışma yöntemleri Genel Kurulca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Yönetim Kurulu hazırlanan raporlar ve önerileri en geç bir ay içerisinde değerlendirip kararını verir.

Temsilcilikler

Madde 31

Dernek, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile temsilcilik açabilir veya kapatabilir. Temsilcilik açılmasına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulunca uygun görülecek kişi veya kişiler temsilci olarak görevlendirilir. Temsilciler, Dernek merkezine bağlı olarak çalışırlar. Temsilciliklerin çalışmaları, Genel Kurul tarafından onaylanacak bir yönetmelik vasıtasıyla yürütülür. Temsilcilikler veya Dernek Genel Kurullarında ayrıca temsil edilemezler, üye olarak katılabilirler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Dernek Müdürü ve Genel Sekreter

Madde 32

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan üçüncü kişiler arasından bir Dernek Müdürü ve/veya Genel Sekreter tayin edebilir. Dernek Müdürü ve/veya Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

Dernek Müdürü ve Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde derneği temsil etmek,
 2. Dernek teşkilatının başı olarak derneğin tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
 3. Derneğin yönetsel ve parasal islerini yürütecek profesyonel kadroları yönetmek,
 4. Yönetim kurulunun toplantı gündemini, Yönetim kurulu başkanına ve Murahhas Üyeye danışarak hazırlamak; yönetim kurulunu toplantıya davet etmek,
 5. Komisyonlar ve çalışma gruplarının faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay yönetim kuruluna raporlamak,
 6. Tüzük ve iç yönetmeliklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
 7. Üyelik başvurularını Yönetim Kuruluna veya ilgili komisyona iletmek,
 8. Yönetim kurulunca uygun görülecek diğer işler.

Mali Hükümler

Madde 33

Dernek gelirleri şunlardır;

 1. Üyelerden alınacak aidatlar: Giriş ödentisi olarak gerçek kişilerden 100.-TL, tüzel kişilerden 1.000.-TL, aidat olarak gerçek kişilerden aylık 20.-TL üzerinden yıllık olarak 240.-TL, tüzel kişilerden aylık 150.-TL üzerinden yıllık olarak 1.800.-TL alınır. Yıl içinde üyeliğe başvuranların ödeyeceği aidat tutarı, üyeliğe kabul edildiği aydan başlamak suretiyle hesaplanır. Yıllık aidatlar, üyelerce İçinde bulunulan yılın Haziran ayına kadar bir defada, peşin olarak ödenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir, (EVD firmasını gerçek kişilerin temsil etmesi durumunda, bunlardan en çok bir gerçek kişi için temsil edilen firma adına tüzel kişilik aidatı ödenir. Dernekte tüzel kişilik olarak ya da gerçek kişilerce temsil edilen ve yıl içinde aidatlarını yatırmış olan firmaların logolarına Dernek web sitesinde yer verilir) Üyelikten çıkarılanların Derneğe olan borçları tahsil edilir. Vefat eden üyelerin borçları varsa silinir.
 2. Bağışlar,
 3. Dernekçe düzenlenecek balo, eğlence, piyango, müsamere, konser, yarışma, konferans, yayın, gezi ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 4. Dernek taşınır ve taşınmaz mallarından kira, işletme ve satış yolu ile elde edilecek gelirler,
 5. İktisadi işletmelerden veya kurduğu ve ortak olduğu ticari ortaklıklardan sağladığı gelirler,
 6. Dernekçe düzenlenen veya katılınmış olan ulusal veya uluslar arası fuar ve sergilerden elde edilecek gelirler,
 7. Faiz, fon vb. gelirler,
 8. Danışmanlık, bilirkişilik, proje ortaklıkları vb. hizmetlerden elde edilecek gelirler.

Madde 34

Sağlanan gelirler, Dernek alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Belgelerin saklama süresi, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Alındı Belgesi, Yönetim Kurulu kararı alınarak matbaada basılır. Aidat ve bağış dışında Derneğe yardım toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu kararlar en büyük mülki amirliğe de tescil ettirilir.

Üye olunacak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ödenecek aidat tutarları Dernek bütçesinden ödenir.

Madde 35

Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Derneğin demirbaş eşyası, mali işleri ve tesisleri Genel Kurulca onaylanacak bir yönetmeliğe uygun olarak yürütülür.

Bildiri, Beyanname ve Benzeri Yayınların Yapılması

Madde 36

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapılması Yönetim Kurulu Kararı üzerine Başkanın veya vekalet vereceği Başkan Yardımcısının imzası ile yapılır.

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 37

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ü dür

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Borçlanma Usulleri

Madde 38

 1. Herhangi bir yıl içinde Yönetim Kurulu’nun bankalardan, finans kurumlarından, diğer tüzel veya gerçek kişilerden alacağı borç miktarı, bir önceki yılın bilançosunda yer alan öz kaynakların %15’ini geçemez. Daha fazla borçlanma için Genel Kurul kararı esastır.
 2. Gayrimenkul alınması vb. için Genel Kurul tarafından karar alınmak ve üst sınır belirlenmek kaydıyla Yönetim Kurulu, belirtilen miktar kadar borçlanabilir.

Derneğin Feshi

Madde 39

Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshi halinde her türlü mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 40-

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-

Kurumsal üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle, daha önce “Kurumsal Üyelik” için Derneğe başvuranlar ile üyeliğe kabul edilenlerin, yenilenen talepleri dikkate alınarak, asil üye veya misafir üye olarak kayıtları yapılır.

Geçici Madde 2-

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;

S.No Adı ve Soyadı Görev Unvanı
1 Selman Ölmez Başkan
2 Abdülkadir Özdabak Başkan yardımcısı
3 Ali Naci Işıklı Başkan yardımcısı
4 Mehmet Müştak Akgül Başkan yardımcısı
5 Arif Künar Yazman (Sekreter) üye
6 Hayati Uysal Sayman üye
7 Mahmut Mevlana Yetkin Üye
8 Ömer Kedici Üye
9 Özkan Helvacıoğlu Üye
10 Hüseyin Karışlı Üye
11 Dr. Mustafa Emre Ertem Üye
12 Kemal Bıçakçı Üye
13 Ahmet Yusuf Sezer Üye

Bu tüzük 40 (kırk) madde ve 2(iki) geçici maddeden ibarettir.

YÜRÜRLÜK: Bu Ana Tüzük değişikliği, 11 Mayıs 2017 tarihli Ana Tüzük yerine geçerli olup, Genel Kurul tarafından onaylandığı 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.