ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ DERNEĞİ’NE
ASIL ÜYE OLABİLMEK İÇİN İSTENENLER:

EYODER DERNEK TÜZÜĞÜNÜN ÜYELİK İLE İLGİLİ MADDELERİ

Asıl üye olarak başvuracak tüzel veya gerçek kişiler için;

Dernek tüzüğü için tıklayınız.

Dernek tüzüğünün üyelikle ilgili maddeleri için tıklayınız.

A) Tüzel kişilerden istenen belgeler:

1- Tüzel kişinin derneğimize üye olması ve derneğimizde temsil edecek kanuni temsilcinin belirlenmesi konusunda yetkili organlarında usulüne uygun olarak alınmış karar (tüzel kişinin yapısına göre değişmektedir. A.Ş. ise Yönetim Kurulu kararı veya yetki verilmişse yetkili kişi(ler) kararı, Ltd. Şti. ise şirket müdürünün yazısı vb.) ve imza sirküleri fotokopisi

 

2- Eksiksiz doldurulmuş, imzalı ve kaşeli başvuru formu,

3- Durumlarına uygun olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

– Yetkilendirilmiş olan Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinden, yetki belgesi fotokopisi,

– Yetkilendirme için başvurmuş, ancak henüz sonuçlanmamış olan şirketlerden, başvuru yazısının fotokopisi veya imzalı beyan, (yetki belgesi alındığında fotokopisi gönderilecektir)

– Enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb. konularda çalışan, malzeme üreten, satan, cihaz-sistem kuran, eğitim, etüt-proje, danışmanlık hizmetleri veren veya uygulamalarında bulunan, bu konularda kredi, fon, hibe, finans sağlayan banka ve finans kurumları ile kamu ve özel sektöre mensup olup, yukarıda belirtilen hak ve sorumluklara sahip kurum, kuruluş, şirket, meslek odaları, dernekler, vakıflar medya kuruluşlarından, durumlarını gösteren belge fotokopisi veya imzalı beyanları.

4- Kanuni temsilcisine ait 1 adet vesikalık resim,

5- Kanuni temsilcisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- İmzalı, kaşeli EYODER Etik Politikası

7-Giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin peşin olarak ödendiğini gösteren belge.

2024 için:

Giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin peşin olarak ödendiğini gösteren belge.

2024 yılına ait kurumsal üye giriş ödentisi 10,000.-TL ve yıllık aidat 10,000.-TL’dir

B) Gerçek kişilerden istenen belgeler:

1- Eksiksiz doldurulmuş, imzalı ve kaşeli başvuru formu,

2- Durumlarına uygun olarak aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

– Enerji Yöneticilerinden, EY sertifikasının fotokopisi,

– Enerji (sistemleri) mühendisliği vb. bölüm mezunu kişiler ile enerji verimliliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, çevre dostu binalar vb. konularında yüksek lisans/doktora yapmış kişiler ve/veya bu konularda çalışan üniversite öğretim üyeleri ile araştırma yapan, yayınları bulunan kişilerden, durumlarını gösterir belge fotokopisi veya beyanları,

– TTMOB’ya bağlı herhangi bir odaya kayıtlı olan ve en az 5 yıl tecrübeli mühendislerden, Oda kayıt belgesi veya Oda kimlik belgesinin fotokopisi ile enerji verimliliği konusunda yaptıkları çalışmaları belirten beyanları,

3- 1 adet vesikalık resim,

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5- İmzalı, kaşeli EYODER Etik Politikası

6-Giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin peşin olarak ödendiğini gösteren belge.

2024 için:

Giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin peşin olarak ödendiğini gösteren belge.

2024 yılına ait bireysel üye giriş ödentisi 750.-TL ve yıllık aidatı 750.-TL’dir.

Notlar:

    • Tüzüğümüze göre: “EVD firmasının tüzel kişilik olarak üye ol(a)madığı, ancak firmayı gerçek kişilerin temsil ettiği durumda, (temsil edilen firma adına) temsil eden gerçek kişi için tüzel kişilik aidatı ödenir. Dernekte tüzel kişilik olarak ya da gerçek kişilerce temsil edilen ve yıl içinde aidatlarını yatırmış olan firmaların logolarına Dernek web sitesinde yer verilir”.
    • Üyelik için, yukarıda istenen evraklardan başvuru sahibinin durumuna uygun olanların tümünün “EYODER ( Yasemin Somuncu dikkatine), Orhangazi Cad. Tınaztepe Sk. No:26 Maltepe/ İSTANBUL” adresine elden teslim edilmesi veya posta ya da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca renkli olarak taranmış bir suretinin e-posta ile “info@eyoder.org.tr” adresine gönderilmesi tavsiye edilir.

  • Başvuru sahiplerinin, giriş ödentisi ile yıllık aidat bedelinin toplamını banka hesabına ödemeleri
  • Banka ile yapılacak ödemelerde; açıklama bölümünde mutlaka adına ödeme yapılan gerçek veya tüzel kişinin “ismi” ile “giriş ödentisi” ve/veya “aidat” ve/veya “bağış” olduğunun belirtilmesi
  • Derneğimizce elden ödeme alınmamakta, tüm ödemeler Bankaya yapılmaktadır. Dernekler Yönetmeliği’ne göre banka dekontu, makbuz yerine geçmektedir, Dernek tarafından ayrıca bir makbuz düzenlenmemektedir. İlgili madde aşağıdadır.

(Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005, Sayısı: 25772)

Gelir ve gider belgeleri

Madde 38 – Dernek gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  • Banka hesap bilgileri:

Hesap sahibi: Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği

Banka: Garanti BBVA, Kozyatağı İnönü Cad. Şubesi (Şube kodu: 799),

Hesap No: 6296357,

IBAN: TR45 0006 2000 7990 0006 2963 57